Salbuetsitako jarduerarako lizentzia

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Mota honetako eskariak Ibarangeluko udaletxean zuzenean bideratu behar dira, eskaera inprimaki bat bete eta honako dokumentazioa erantsi: Dagokion teknikoari zuzendutako aitorpen arduratsua. Jendeaurreko ordutegia goizeko 8:00etatik eguerdiko 14:00etara da astelehenetik ostiralera.

Dokumentazioa

 • Nortasun-agiria
 • Besteak
 • Txostena

Legezko informazioa

 • Abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa, Euskadiko Autonomia Estatutua
 • Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
 • Datu Pertsonalen Babesari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzen duen araudia onartzen duen Errege Dekretua.
 • Toki Araubidearen Oinarriei buruzko apirilaren 2ko 7/1985 Legea
 • Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea.
 • Euskadiko ingurumena babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra.
 • Martxoaren 9ko 165/199 Dekretua, Euskadiko ingurumena babesten duen otsailaren 27ko 3/1998 Legean jasotzen den jarduera-lizentzia lortzetik salbuetsita dauden jardueren zerrenda ezartzen duena.
 • Etxebizitzetarako hiri-lurretan jartzekoak diren ekintzapide nekagarri, osasunkaitz, kaltegarri eta arriskutsuekin erabili beharreko arau teknikoak onesten dituen ekainaren 11ko 171/1985 Dekretua.
 • Hiri Antolamenturako Plan Orokorrak
 • Toki Ogasunei buruzko ekainaren 30eko 5/89 Foru Araua
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Araua.
 • Bizkaiko Foru Aldundiaren 112/2009 Foru Dekretua, uztailaren 21ekoa, Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia onesten duena.
 • Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga-bilketari buruzko Araudia onesten duen abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretua.
 • Toki Erakundeen Ondasunei buruzko Araudia onartzen duen ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretua
 • Toki Korporazioetako Zerbitzuen Araudia onesten duen 1955ko ekainaren 17ko Dekretua.
 • Aplika daitezkeen ordenantza fiskalak eta hirigintzakoak

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Mota honetako eskariak Ibarangeluko udaletxean zuzenean bideratu behar dira, eskaera inprimaki bat bete eta honako dokumentazioa erantsi: Dagokion teknikoari zuzendutako aitorpen arduratsua. Jendeaurreko ordutegia goizeko 8:00etatik eguerdiko 14:00etara da astelehenetik ostiralera.